image
Luôn đi cùng sức khỏe bạn

Chức năng nhiệm vụ

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA CÁC PHÒNG, XƯỞNG:
 

1. Phòng Tổ chức Hành chính:Thực hiện các công việc trong lĩnh vực quản lý lao động tiền lương, quản lý bố trí nhân lực, kỷ luật lao động, bảo hộ lao động, chế độ chính sách, bảo vệ an ninh theo qui định của pháp luật và qui định của Công ty. Đồng thời thực hiện các chức năng quản lý và phục vụ thuộc lĩnh vực hành chính, văn thư, lưu trữ. Quản lý hồ sơ thuộc phạm vi nhà cửa đất đai trong phạm vi toàn Công ty.

2. Phòng Kế hoạch Tài chính:Tham mưu cho Giám đốc quản lý và thực hiện các công việc liên quan đến các lĩnh vực tài chính, kế toán, kiểm toán nội bộ, quản lý tài sản, thanh quyết toán hợp đồng kinh tế, kiểm soát các chi phí hoạt động của Công ty, quản lý vốn, tài sản của Công ty, tổ chức, chỉ đạo công tác kế toán trong toàn Công ty.

Tham mưu cho Giám đốc quản lý các công việc liên quan đến: xây dựng kế hoạch và chiến lược, thống kê tổng hợp sản xuất, điều phối trong sản xuất kinh doanh, quản lý hợp đồng kinh tế, thanh quyết toán hợp đồng kinh tế và công tác quản trị trong phạm vi toàn công ty.

Kinh doanh các sản phẩm hàng hóa của Công ty và công tác chăm sóc khách hàng

3. Phòng Vật tư :Theo dõi, đáp ứng các nhu cầu về trang thiết bị, nguyên vật liệu phục vụ cho sản xuất và kinh doanh.

4. Phòng Đảm bảo Chất lượng (QA):Thực hiện chức năng quản lý và tham mưu cho lãnh đạo Công ty về công tác Đảm bảo chất lượng và Hệ thống chất lượng trong phạm vi toàn Công ty.

5. Phòng Kiểm định (QC):Thực hiện chức năng kiểm định chất lượng các sản phẩm, phục vụ cho mục tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh và dịch vụ tại Công ty. Quản lý và cung cấp các chủng vi sinh vật chuẩn theo qui định của Công ty.

6. Phòng Kỹ thuật:Bảo trì, sửa chữa, thẩm định máy móc, thiết bị và thực hiện các dịch vụ kỹ thuật hỗ trợ trong phạm vi toàn Công ty. Cung cấp các nguồn dịch vụ phục vụ cho sản xuất.

7. Phòng Môi trường & Nghiên cứu Phát triển - Hợp tác Quốc tế:Triển khai, hỗ trợ và quản lý các nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và đào tạo. Thực hiện chức năng quảng bá các sản phẩm và thương hiệu của Công ty. Làm đầu mối theo dõi các vấn đề có liên quan đến hợp tác nghiên cứu, phát triển trong và ngoài nước.

Sản xuất, pha chế các loại môi trường, dung dịch, nước muối sinh lý phục vụ công tác sản xuất, kiểm định, nghiên cứu trong sản xuất của toàn công ty.

8. Xưởng Vắc xin:Sản xuất vắc xin Thương hàn Vi. Thực hiện pha chế, đóng ống và hoàn thiện đến khâu thành phẩm các loại vắc xin, sinh phẩm phục vụ cho mục tiêu sản xuất kinh doanh và dịch vụ của Công ty.

9. Xưởng Sinh phẩm: Sản xuất các chế phẩm sinh học.

10. Phòng Kho: Bảo quản và cấp phát nguyên vật liệu, hóa chất, bán thành phẩm và thành phẩm phục vụ cho sản xuất và kinh doanh.