image
Luôn đi cùng sức khỏe bạn

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức quản lý bao gồm: Chủ tịch Công ty, Kiểm soát viên, Giám đốc, các Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, các phòng, ban chuyên môn nghiệp vụ và các đơn vị trực thuộc Công ty

Chủ tịch Công ty: Chủ tịch Công ty do chủ sở hữu Công ty bổ nhiệm với nhiệm kỳ không quá 05 năm; có thể được bổ nhiệm lại hoặc thay thế. Chủ tịch công ty có thể kiêm Giám đốc công ty. 
Chủ tịch Công ty nhân danh chủ sở hữu tổ chức thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu Công ty; thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty; chịu trách nhiệm trước chủ sở hữu và pháp luật về việc thực hiện quyền và nhiệm vụ được giao. 
Giám đốc: Chủ tịch Công ty bổ nhiệm hoặc thuê Giám đốc với nhiệm kỳ không quá (05) năm sau khi được sự chấp thuận của Chủ sở hữu để điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty. 
Trường hợp Chủ tịch Công ty kiêm Giám đốc Công ty do chủ sở hữu quyết định bổ nhiệm. Giám đốc chịu trách nhiệm trước pháp luật, Chủ sở hữu và Chủ tịch Công ty về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ của mình.

Phó Giám đốc: Phó Giám đốc Công ty giúp Giám đốc Công ty điều hành một hoặc một số lĩnh vực hoạt động của Công ty theo phân công hoặc ủy quyền của Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và luật pháp về nhiệm vụ được phân công hoặc ủy quyền.
Phó Giám đốc Công ty do Chủ tịch Công ty quyết định tuyển chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ kuật hoặc ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng theo đề nghị của Giám đốc và được Chủ sở hữu chấp thuận.

Phó giám đốc phụ trách Chất lượng: làm công tác quản lý về chất lượng tại Công ty, là đại diện Quản lý Chất lượng của Công ty (QMR).

Phó giám đốc phụ trách Sản xuất: làm công tác quản lý về sản xuất tại Công ty.

Kế toán trưởng: Kế toán trưởng có nhiệm vụ tổ chức và thực hiện công tác kế toán của Công ty theo Luật kế toán, Luật Thống kê và các quy định khác của Nhà nước về công tác tài chính, kế toán; chịu trách nhiệm trước pháp luật và Giám đốc Công ty về nhiệm vụ được phân công hoặc ủy quyền.

Toàn Công ty có 10 đơn vị cấp Phòng và Phân xưởng

- Các Phòng chuyên môn (3 phòng): Kiểm định; Đảm bảo Chất lượng; Môi trường & Nghiên cứu Phát triển - Hợp tác Quốc tế.

- Các phòng chức năng gồm (5 phòng): Tổ chức hành chính; Kế hoạch Tài chính; Vật tư; Kho; Kỹ thuật.

- Các Phân xưởng sản xuất gồm (2 phân xưởng): Vắc xin Thương hàn; Sinh phẩm.
Có 02 Đoàn thể: Công Đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn nghành Y tế; Đoàn TNCS HCM thuộc Thành Đoàn Đà Lạt.

Có 05 Hội đồng: Hội đồng Thi đua Khen thưởng; Hội đồng Bảo hộ Lao động; Hội đồng Khoa học Kỹ thuật; Hội đồng lương và Hội đồng tuyển dụng.

Có 03 ban: Ban Thanh tra nhân dân, Ban Phòng chống lụt bão; Ban Phòng cháy chữa cháy.

- Hệ thống chất lượng và các quy trình, thủ tục được phổ biến, huấn luyện trong toàn CBVC – NLĐ đảm bảo áp dụng có hiệu quả.