image
Luôn đi cùng sức khỏe bạn

Văn bản quản lý

Quyết định 4288/QĐ-BYT ngày 08/8/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế

BAN HÀNH TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH SẢN XUẤT TỐT (GMP) THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE (HEALTH SUPPLEMENTS)